Vedtægter – Forening

Vedtægter for Varde lokalhistoriske Forening.

 • § 1. Foreningens navn er Varde lokalhistoriske Forening og dens hjemsted er Varde.
 • § 2. Foreningens mål er at virke som støttekreds for Varde lokalhistoriske Arkiv, herunder at yde arkivet økonomisk støtte, samt at udpege medlemmer til arkivets styrelse. Foreningens formål er i øvrigt at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Varde købstad og det tidligere Varde landsogn. Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejde mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.
 • § 3. Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlem.
 • § 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel ved annoncering i de lokale blade eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.
 • § 5. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Varde lokalhistoriske Arkivs virksomhed: Årsberetning og regnskab.
  6. Valg.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  Forslag til pkt. 7 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 • § 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, inden en måned efter at begæring herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som ordinær generalforsamling.
 • § 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • § 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på fem medlemmer og to revisorer. Valgene gælder for to år. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. De tre andre er på valg i lige år. Revisorerne er skiftevis på valg. Der vælges en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant.Begge er på valg hvert år.
 • § 9. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningesorden. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen udpeger endvidere 4 medlemmer til Varde lokalhistoriske Arkivs styrelse.
 • § 10. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.
 • § 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • § 12. Ændringer i vedtægterne kan ske ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling. Opløsning af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen. Ved opløsning overføres eventuel formue til Varde lokalhistoriske Arkiv og/eller andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.
 • Således vedtaget på generalforsamlingen 15/4 1997.
  § 8 Ændret ved generalforsamlingen 3/4 2003
 • Foreningen udgiver Lokalhistoriske Meddelelser, et blad med lokalhistoriske artikler om Varde og omegn. Bladet udkommer to gange årligt, som regel i marts og september måned. Bladet sendes til foreningens medlemmer.
 • Medlemsskab af foreningen koster 75 kr. om året. Henvendelse til bestyrelsen.

 

Redigeret af Karen Riisager. Januar 2016